дейм

 • 91көз әйнек — (Жамб.: Қорд., Жам.; Алм.: Еңб қаз., Шел.; Гур., Маңғ.; Түрікм.: Ашх., Таш., Мары; Монғ.) көзілдірік. Көзің бұлдырап, нашар көрсең, к ө з ә й н е к сал (Жамб., Қорд.). К ө з ә й н е к киген кісі кітап оқып отыр екен (Гур., Маңғ.). Сенің к ө з ә й …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 92көңіркеу — (Түрікм.: Ашх., Таш., Мары) бықсу, көңірсу. Самаурыныңда шала бар ғой деймін, к ө ң і р к е п кетті (Түрікм., Таш.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 93көпене — (Жамб., Сар.; Қар., Нұра; Көкш.: Зер., Руз., Қ ту; Рес., Омбы) шөмеле. Далада жатқан к ө п е н е н і ң саны жүзден аса бар ау деймін (Қар., Нұра). Олар сенбілік жасап, ұйымдасқан түрде 40 к ө п е н е үйді (Көкш., Зер.). «Көмейдің» шөбін олар к ө… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 94көрпекөк — (Алм., Шел.) жоңышқаның үшінші қайтара шығуы. Бедені салып, к ө р п е к ө к т і қайталай чауып отырсам деймін (Алм., Шел.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 95көртопырақ — (Ақт., Ырғ.; Қост., Жанг.) бір табын малдың жауапты айдаушысы. Сол жылы к ө р т о п ы р а қ боп, Қызылжарға да барып қайтқамын (Қост., Жанг.). – Неге бұлай? – деймін, – к ө р т о п ы р а қ т а н сұраңыз, сол кісінің жеккен малы ғой, – дейді әлгі… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 96күзер — 1. (Шымк.: Қызылқ., Шәу.; Қ орда: Арал, Жал., Сыр.; Жамб., Шу; Қарақ.) мұз үстінен түскен жол. Дайрада мұз қатқан уақытта оның үстімен өтетін жолды к ү з е р дейміз (Шымк., Қызылқ.). Қыстыгүні дарияның үстімен жүретін жолды к ү з е р дейді (Шымк …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 97күйт — Қ орда., Арал) күй, жай. Оны тындыруға сол балалардың к ү й т і келмеді ау деймін Қ орда., Арал) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 98күлли — (Түрікм., Красн.) түгел, тұтас. Сол айтқандарының бәрі к ү л л и зиян екенін ол білмес деймісің (Түрікм., Красн) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 99күндегілік — (Қост., Жанг.) шығырдың ұя ағашы. Кіндіктің төменгі жағына орнатқан көлденең ағашты к ү н д е г і л і к дейміз (Қост., Жанг.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 100қағас — (Қост., Об.) жаңылыс, қағыс. Біреуден естіген нәрсе қ а ғ а с болар ма деймін (Қост., Об.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі